MEL

MEL (Maya Embedded Language) とはAutodesk Mayaで利用されるスクリプト言語です。

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...