uWSGI

uWSGIは、PythonでWebサービスを動かすアプリケーションサーバの一つです。WSGI(Web Server Gateway Interface)アプリケーションコンテナの一種で、WSGIに則ったDjangoやFlaskなどで動かすことができます。

質問フィルター
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...